Báo cáo sản phẩm

Báo cáo sản phẩm giúp các nhà bán hàng dễ dàng thống kê được số lượng sản phẩm bán tương ứng với thời gian lọc. Đồng thời thống kê số lượng sản phẩm bán ra kỳ trước đó va tỷ lệ tăng trưởng sản phẩm.

Để xem báo cáo sản phẩm, vào Nobi Tik -> Báo cáo -> Báo cáo sản phẩm. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới:

Dựa vào biểu đồ báo cáo sản phẩm, bạn sẽ biết được:

  • Top 10 sản phẩm bán chạy nhất tương ứng với thời gian lọc

  • Top 10 sản phẩm có tỷ lệ hủy cao nhất tương ứng với với gian lọc

  • Top 10 sản phẩm có tỷ lệ hoàn cao nhất tương ứng với thời gian lọc.

Bảng số liệu giúp bạn thống kê được các chỉ số sau:

(1) Tổng giá trị: Tổng giá trị từng sản phẩm bán ra trong các đơn hàng chưa trừ hoa hồng, chiết khấu (Bao gồm đơn hoàn, hủy)

Tổng giá trị = Tổng số lượng x Giá bán (Chưa trừ chiết khấu, hoa hồng)

(2) Số lượng: Tổng số lượng sản phẩm bán ra tương ứng với thời gian lọc (Bao gồm cả đơn hoàn, hủy)

(3) Số lượng kỳ trước: Tổng số lượng sản phẩm bán ra ở kỳ trước so với thời gian lọc. (Bao gồm cả đơn hoàn, hủy)

(4) Đơn hàng bán: Tổng số lượng đơn hàng bán ra của các sản phẩm tương ứng với thời gian lọc.

(5) % tăng trưởng: Tỷ lệ tăng trưởng sản phẩm bán ra kỳ này so với kỳ trước

% tăng trưởng = (Tổng sản phẩm bán ra kỳ này - Tổng sản phẩm bán ra kỳ trước)/Tổng sản phẩm bán ra kỳ trước x 100%

(6) Số lượng hủy: Số lượng sản phẩm bán ra nhưng bị hủy đơn trong thời gian lọc

(7) Tỷ lệ hủy: Tỷ lệ sản phẩm bị hủy so với tổng số lượng bán

Tỷ lệ hủy = Số lượng hủy/Tổng số lượng bán ra x 100%

(8) Số lượng hoàn: Số lượng sản phẩm bán ra nhưng bị hoàn về trong thời gian lọc

(9) Tỷ lệ hoàn: Tỷ lệ sản phẩm bị hoàn về so với tổng số lượng bán ra

Tỷ lệ hoàn = Số lượng hoàn/ Tổng số lượng bán ra x100%

Last updated