Kết nối NinjaVan Plugin

Hãng vận chuyển NinjaVan đã thay đổi phương thực kết nối lên đơn api từ BranchId sang dạng Plugin. Các bước thao tác kết nối theo phương thực mới trên hệ thống Nobi.pro như sau:

Bước 1: Chọn "Thêm hãng vận chuyển " -> chọn hãng vận chuyển NinjaVan

Bước 2: Trên Popup kết nối Ninjavan nhập email của tài khoản vận chuyển NinjaVan mà bạn đang sử dụng -> nhấn "Kết nối "

Bước 3: Chọn tài khoản vận chuyển kết nối với Nobi

Bước 4: Chọn Allow để xác nhận kết nối

=> Kết nối thành công:

Video thao tác kết nối:

Last updated