Cài đặt Nobi Tik

Tại đây bạn có thể thiết lập các tính năng để Nobi Tik hoạt động theo đúng theo các thiết lập.

Để thiết lập cài đặt Nobi Tik, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Nobi Tik -> Cài đặt Nobi Tik

Lưu ý : Khi bật in đơn hàng thì sẽ in full đơn còn tắt in đơn hàng thì chỉ in trang đầu tiên

Last updated