Danh mục tài liệu

Tại đây bạn có thể tạo các danh mục tài liệu để lưu trữ những tài liệu có thể chia sẻ với nhân viên.

Để thiết lập danh mục tài liệu, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Thiết lập -> Danh mục -> Danh mục tài liệu.

1. Thêm mới danh mục tài liệu

Bước 1: Tại giao diện danh mục tài liệu, click "thêm nhóm"-> Form thêm mới danh mục hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin danh mục.

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật danh mục tài liệu

Để cập nhật danh mục tài liệu, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải danh mục tài liệu

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật/ chọn trạng thái hoạt động của danh mục

Bước 4: Click "cập nhật"

3. Xóa danh mục tài liệu

Để xóa danh mục tài liệu, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải danh mục tài liệu

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated