Báo cáo trạng thái đơn

Báo cáo trạng thái đơn thống kê tất cả các đơn hàng theo từng trạng thái của một hoặc nhiều shop tương ứng với thời gian lọc.

Để theo dõi báo cáo trạng thái đơn, bạn vào Nobi Tik -> Báo cáo -> Báo cáo trạng thái đơn.

Bạn có thể dễ dàng theo dõi số lượng đơn hàng ở từng trạng thái dựa vào bảng số liệu, hoặc có thể theo dõi tỷ lệ từng trạng thái đơn hàng theo biểu đồ tròn.

(1) Tổng đơn: Tổng toàn bộ đơn hàng bán ra trong thời gian lọc

(2) Chưa thanh toán: Tổng các đơn hàng ở trạng thái chưa thanh toán trong thời gian lọc

(3) Xác nhận: Tổng đơn hàng ở trạng thái Mới trên Nobi Pro trong thời gian lọc (Tương ứng với đơn hàng trạng thái Chờ vận chuyển trên seller)

(4) Đóng gói: Tổng đơn hàng ở các trạng thái Chờ đóng gói, đang đóng gói, chờ hàng, chờ đóng gói, xác nhận bàn giao trên Nobi Pro trong thời gian lọc (Tương ứng với đơn hàng trạng thái Chờ lấy hàng trên seller)

(5) Đang vận chuyển: Tổng đơn hàng ở các trạng thái Đã lấy hàng, đang luân chuyển, đang giao hàng trên Nobi Pro trong thời gian lọc. (Tương ứng với đơn hàng ở trạng thái Đang vận chuyển ở Seller)

(6) Cứu đơn: Tổng đơn hàng ở các trạng thái Delay giao hàng, Thất lạc đơn trên Nobi Pro trong thời gian lọc.

(7) Hoàn thành: Tổng đơn hàng ở các trạng thái Đã giao hàng, Đã hoàn thành trên Nobi Pro trong thời gian lọc.

(8) Hủy: Tổng đơn hàng ở các trạng thái Người bán hủy, Người mua hủy, Tik Tok hủy trên Nobi Pr

(9) Hoàn: Tổng đơn hàng ở các trạng thái Đang chuyển hoàn, Đã chuyển hoàn, Xác nhận chuyển hoàn trên Nobi Pro

(10) Tỷ lệ hoàn: Tổng số lượng đơn hoàn/Tổng số lượng đơn x 100%

(11) Tỷ lệ giao thành công: Tổng đơn hoàn thành/Tổng số lượng đơn x 100%

Last updated