Tối ưu ghép nối sản phẩm Nobi tik

1. Đồng bộ sản phẩm

Để đồng bộ sản phẩm từ Tiktok shop về Nobitik, Click vào button "Đồng bộ sản phẩm" -> Form đồng bộ hiển thị. Các bước cần thực hiện gồm:

Bước 1: Chọn shop muốn đồng bộ sản phẩm về Nobitik

Bước 2: Bật ON/OFF các option mà bạn muốn cài đặt

(1) Tự động ghép nối: Bạn có thể chọn ghép nối sản phẩm Nobitik với sản phẩm Nobi theo tên hoặc mã SKU

(2) Giữ tồn ở Nobitik sau khi ghép nối: Nếu bật ON, số lượng sản phẩm ở Nobitik sẽ lấy theo tồn trên tiktok shop. Nếu OFF, số lượng sản phẩm ở Nobitik sẽ lấy theo tồn kho Nobita và đẩy lên tiktok shop.

(3) Tự động tạo sản phẩm mới trên Nobita: Nếu sản phẩm có ở tiktok shop nhưng chưa có ở Nobita, bật ON sẽ tự động tạo mới sản phẩm ở Nobita

- ON Tạo sản phẩm khi trùng thuộc tính : Sản phẩm sẽ được tạo khi tên thuộc tính giống nhau.

- ON Tạo sản phẩm khi không trùng thuộc tính : Sản phẩm sẽ được tạo khi tên thuộc tính khác nhau.

(4) Đồng bộ biến động tồn kho: Lên đơn ở tikotk sẽ trừ tồn kho Nobita, thay đổi tồn kho Nobita sẽ cập nhật lên tiktok shop.

Bước 3: Bấm "Đồng bộ"

**Lưu ý: Đối với option (4), khi có hành động lên đơn ở tiktok, nếu sản phẩm ở tiktok đã ghép nối với Nobita, tồn kho ở Nobita sẽ được trừ ra, lúc này hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 phiếu *Xuất theo tiktok**

2. Logic ghép nối sản phẩm

Nếu sản phẩm Nobita và sản phẩm tiktok shop có SKU hoặc tên cha + giá trị thuộc tính giống nhau.

Thứ tự ghép nối như sau: SKU > Tên sản phẩm > Giá trị thuộc tính > Tên thuộc tính

Nếu ON cả 2 options ghép nối theo SKU và Tên sản phẩm, ưu tiên check mã SKU trước sau đó mới đến tên sản phẩm

2.1 Xét ghép nối sản phẩm theo mã SKU, check mã SKU

+ Nếu trùng mã SKU: ghép nối theo mã SKU

+ Nếu không trùng mã SKU: check tên sản phẩm

2.2 Xét ghép nối theo tên sản phẩm + giá trị thuộc tính:

+ Đối với sản phẩm không có giá trị thuộc tính:

- Nếu trùng tên: ghép nối theo tên

- Nếu không trùng tên: Không ghép nối

+ Đối với sản phẩm có giá trị thuộc tính: Xét tên sản phẩm, giá trị thuộc tính sản phẩm:

- Nếu trùng tên sản phẩm và trùng giá trị thuộc tính : ghép nối

- Nếu không trùng tên sản phẩm và trùng giá trị thuộc tính: Không ghép nối

- Nếu trùng tên sản phẩm và không trùng giá trị thuộc tính : Lúc này sẽ xét thêm tên thuộc tính và tạo mới sản phẩm Nobita.

2.3 Xét ghép nối theo tên thuộc tính

  • Nếu sản phẩm có tên sản phẩm trùng nhau , tên thuộc tính trùng nhau. khác giá trị thuộc thuộc tính. Bật ON tất cả option đồng bộ.

Ví Dụ :

SP Nobita: Tên SP : Bông hoa xinh ,tên thuộc tính : Màu sắc , giá trị thuộc tính (Xanh, Đỏ). Mã SP A(A1,A2). Bông hoa xinh , Màu sắc(Xanh, Đỏ)

SP Tikok: Tên SP : Bông hoa xinh ,tên thuộc tính : Màu sắc , giá trị thuộc tính (Vàng, Hồng) , Mã SP B(B1,B2)

>> Kết quả khi bấm đồng bộ sản phẩm : Tạo thêm giá trị thuộc tính trong SP A(A1,A2) thành A(A1,A2,A3,A4) Bông hoa xinh , Màu sắc (Xanh, Đỏ, Vàng,Hồng)

Kết quả ghép nối : B(B1,B2) ghép nối với A(A3,A4)

  • Nếu sản phẩm có tên sản phẩm trùng nhau , tên thuộc tính khác nhau. giá trị thuộc thuộc tính không trùng nhau. Bật ON tất cả option đồng bộ.

    Ví Dụ :

    SP Nobita: Tên SP : Bông hoa xinh ,tên thuộc tính : Màu sắc , giá trị thuộc tính (Xanh, Đỏ). Mã SP A(A1,A2). Bông hoa xinh , Màu sắc(Xanh, Đỏ)

    SP Tiktok: Tên SP : Bông hoa xinh ,tên thuộc tính : Màu, giá trị thuộc tính (Vàng, Hồng) , Mã SP B(B1,B2)

    >> Kết quả khi bấm đồng bộ sản phẩm: Tạo thành 1 SP mới ở Nobita C(C1,C2) Bông hoa xinh , Màu (Vàng,Hồng)

Kết quả ghép nối : B(B1,B2) ghép nối với C(C1,C2)

2.4 Nếu Off “Tự động ghép nối theo tên sản phẩm”, mặc định ghép nối theo mã SKU

- Nếu sản phẩm có mã SKU, check mã SKU

+ Nếu trùng mã SKU: ghép nối theo mã SKU

+ Nếu không trùng mã SKU: không ghép nối

- Nếu sản phẩm không có mã SKU, không ghép nối"

2.5 Nếu off “Tự động ghép nối theo mã SKU”, mặc định ghép nối theo tên sản phẩm

- Nếu trùng: ghép nối theo tên

- Nếu không trùng: không ghép nối"

2.6 Nếu OFF cả 2 options, OFF Tự động ghép nối

Last updated