Shope Chat

Shopee Chat là tính năng cho phép người dùng có thể kết nối đến nhiều shop trên cùng 1 chi nhánh, thực hiện các thao tác chat, lọc tìm kiếm hội thoại, gắn thẻ khách hàng.

Last updated