Phiên bản 3.2.28

HOTFIX

  1. Nobi MKT - Chiến dịch Shopee MKT lỗi

  2. Nobi San: Đơn hàng từ sàn về không hiện mã tracking

  3. Nobitik: sai trạng thái đơn

  4. Nobi mở rộng: không hủy được đơn nhưng vẫn hoàn tồn về

FEATURE

  1. Update phân quyền tik tok chat

Last updated