Phiên bản 3.2.12

Feature

  1. Nobi Pos - Update thông báo khi 2 tài khoản trên hệ thống đang thao tác gửi trùng đơn hàng sang hãng vận chuyển

Hotfix

  1. Nobi San - Sửa lỗi không hiện chức năng "Yêu cầu tới lấy hàng" khi chọn đơn Shopee

Last updated