Nhóm MKT tự động

Mỗi chiến dịch MKT tự động được tạo ra sẽ thuộc 1 nhóm MKT tự động. Chính vì vậy, Nobi Pro tích hợp tính năng quản lý nhóm MKT tự động.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để quản lý nhóm MKT tự động, bạn vào Thiết lập -> Danh mục -> Nhóm MKT tự động

1. Thêm mới nhóm MKT tự động

Để thêm mới nhóm MKT tự động, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm nhóm mới" ->Form thêm nhóm MKT hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin form bao gồm tên form (bắt buộc) và mô tả

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật nhóm MKT tự động

Để cập nhật nhóm MKT tự động, bạn vui lòng thực hiện theo các thao tác sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải nhóm MKT

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần chỉnh sửa vào form

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa nhóm MKT tự động

Để xóa nhóm MKT tự động, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải nhóm MKT

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated