Phiên bản 3.2.4

HOTFIX

  1. NobiChat - Lỗi cài đặt tin nhắn mẫu

  2. Nobi sale: Khi lọc lead trùng thì vẫn bị hiển thị lead không trùng qua danh sách lọc lead trùng

  3. Nobisale - Lọc danh sách trùng ko có dấu ? đỏ báo trùng

  4. Nobi San: tồn kho nobi và shopee lệch

  5. Nobiproduct - Xuất hủy sản phẩm báo lỗi

  6. Nobisan - Chiến dịch shopee MKT lỗi

Last updated