Chuyển chi nhánh

Đây là tính năng cho phép bạn thực hiện chuyển khách hàng ở chi nhánh hiện tại sang một chi nhánh khác.

Để chuyển chi nhánh khách hàng, tại giao diện quản lý danh sách khách hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chọn khách hàng cần chuyển chi nhánh bằng cách tích vào checkbox trước khách hàng

Bước 2: Click "Chuyển chi nhánh" -> Form chuyển chi nhánh hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin chi nhánh cần chuyển đến

Bước 4: Click "Lưu"

Last updated