Loại sản phẩm

Nobi Pro cung cấp tính năng tạo loại sản phẩm để bạn có thể phân loại và dễ dàng quản lý sản phẩm theo từng loại.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thêm mới và quản lý loại sản phẩm bạn hãy vào Sản phẩm -> Loại sản phẩm. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới loại sản phẩm

Để thêm mới loại sản phẩm, tại giao diện quản lý loại sản phẩm, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm loại sản phẩm" -> Form thêm mới hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật loại sản phẩm

Tại danh sách loại sản phẩm, để cập nhật loại sản phẩm, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải loại sản phẩm

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật vào form

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa loại sản phẩm

Tại danh sách loại sản phẩm, để xóa loại sản phẩm, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải loại sản phẩm

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated