Tài liệu hướng dẫn về luồng hoạt động Khi Call API trên Nobi Pro

Tại đây, bạn sẽ được hướng dẫn chi tiết về luồng hoạt động khi call API trên Nobi Pro .

Sơ đồ hoạt động để khi gọi API như sau:

1. Call API trên Nobi Pro

Yêu cầu: Bạn phải đảm bảo đã tạo key xác thực (Xem hướng dẫn tạo key xác thực: TẠI ĐÂY)

Sau khi đã tạo key xác thực, thực hiện Call API với key vừa khởi tạo, kèm link website và mã utm ở phần: "queryString":{ "link":"https://yourwebsite.com/link/chien/dich" } Vào Thiết lập -> Thiết lập -> Cài đặt chung -> Accesstrade để thiết lập thông tin kết nối

Tại trang quản trị Nobi Pro , để tạo chiến dịch với link url nguôn chứa mã UTM bạn vào Nobi Marketing -> Chiến dịch Marketing -> Tab chiến dịch -> Thêm chiến dịch => Form thêm chiến dịch hiển thị. Tại đây bạn cần điền thông tin chính xác vào các trường.

**Lưu ý: URL nguồn điền chính xác như URL thiết lập trong API.

Mục đích của việc tạo chiến dịch Marketing là để khi lead đổ về từ website sẽ được gán vào chiến dịch để báo cáo, đo lường được hiệu quả Marketing, số lượng lead, doanh thu từ nguồn lead bao nhiêu...

3. Thiết lập chia lead, tạo thẻ lead và gán thẻ

Để thiết lập chia lead, tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vào Nobi Sales -> Quản lý lead -> Cấu hình -> Thực hiện cấu hình chưa lead phù hợp theo 1 trong những cách chia lead trên hệ thống Nobi Pro .

Bước 2: Tại Nobisales chuyển sang Nhiệm vụ/kết quả để thiết lập các nhiệm vụ đối với lead và kết quả sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Bước 3: Sale nhận lead, gán thẻ theo trạng thái khách hàng -> Từ trạng thái của lead trên Nobi Pro , thông tin sẽ được update tự động sang hệ thống của bạn.

Last updated