Xuất file khách hàng

Bạn có thể xuất danh sách khách hàng ra file excel để lưu trữ hoặc phục vụ các công việc liên quan (nếu cần). Tại danh sách khách hàng, bạn chọn nhấn chọn Xuất file.

Để xuất file danh sách khách hàng, tại giao diện quản lý danh sách khách hàng, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click xuất file

Bước 2: Chọn danh sách cần xuất file

Bước 3: Click xuất file.

Bước 4: Chọn folder lưu file

Bước 5: Click "Save" để hoàn tất.

Last updated