Chờ thu gom

Tại đây hiển thị tất cả đơn hàng đang trong trạng thái: Chờ thu gom, đang lấy hàng giúp bạn quản lý một cách hiệu quả.

Để xem danh sách đơn hàng "Chờ thu gom" bạn vào Nobi Pos -> Đơn hàng -> Tab Chờ thu gom. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới

Last updated