Báo giá

Tại đây bạn có thể thiết lập và quản lý tất cả báo giá của hệ thống, báo giá cho hợp đồng.

Tại trang quản trị Nobi Pro, để thêm và quản lý báo giá, bạn vào Nobi Pos -> Báo giá. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới báo giá

**Yêu cầu: Đảm bảo đã thêm loại báo giá : TẠI ĐÂY

Tại màn hình quản lý báo giá, để thêm mới báo giá, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm mới" -> Form thêm báo giá hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin vào form. Lưu ý các trường có dấu hoa thị (*) là trường bắt buộc.

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật báo giá

Tại danh sách báo giá, để cập nhật báo giá, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải báo giá

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin vào form

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa báo giá

Tại danh sách báo giá, để xóa báo giá, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải báo giá

Bước 2: Click "Xóa"

Last updated