Phương thức thanh toán

Hỗ trợ các nhà KDOL thiết lập và quản lý các phương thức thanh toán.

Tại trang quản trị của Nobi Pro, để thiết lập và quản lý các phương thức thanh toán, bạn cần vào Thiết lập -> Thiết lập -> Phương thức thanh toán.

1. Thêm mới phương thức thanh toán

Tại giao diện quản lý phương thức thanh toán, để thêm mới phương thức thanh toán, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm mới" -> Form thêm mới phương thức thanh toán hiển thị

Bước 2: Nhập thông tin phương thức thanh toán

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật phương thức thanh toán

Tại giao diện quản lý phương thức thanh toán, để cập nhật phương thứ thanh toán, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải phương thức thanh toán

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa phương thức thanh toán

Tại giao diện quản lý phương thức thanh toán, để xóa phương thứ thanh toán, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải phương thức thanh toán

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated