API kết nối website

Hệ thống Nobi Pro hỗ trợ người dùng thiết lập key API kết nối với website để thu thập thông tin, dữ liệu khách hàng đổ về danh sách lead trên hệ thống.

Để thiết lập và quản trị key, tại trang quản trị Nobi Pro , bạn vào Nobi Marketing -> API kết nối website. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới key

Tại giao diện quản lý danh sách key, để thêm mới key, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào button "Thêm mới" -> Form thêm mới key hiển thị

Bước 2: Nhập tên key

Bước 3: Chọn ngày hết hạn (nếu không nhập, key sẽ không có thời hạn)

Bước 4: Chọn chi nhánh (Nếu không chọn chi nhánh thì key sẽ áp dụng cho toàn hệ thống.

Bước 5: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật key

Tại giao diện quản lý danh sách key, để cập nhật key, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải key

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa key

Tại giao diện quản lý danh sách key, để xóa mẫu in, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải key

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated