Phiên bản 3.2.31

HOTFIX

  1. NobiPos - Đơn lazada đồng bộ về bị x2

  2. NobiTik - Đơn sai trạng thái

  3. NobiSan - Vào đơn hàng nobisan bị lỗi

  4. NobiAuto - Cập nhật quy trình báo lỗi

  5. NobiAuto - Quy trình điều kiện thông báo trạng thái đơn -> Loại tin nhắn: Thông báo trạng thái đơn -> Khách tương tác quá 7 ngày thì vi phạm thẻ HUMAN_AGENT

  6. Sản phẩm - Tạo mới sản phẩm tự đổi KG thành G

Last updated