Báo cáo Nobi Chat

Báo cáo Nobichat giúp bạn thống kê được số lượng tin nhắn, khách hàng mới, đơn hàng, số điện thoại khách hàng gửi đến page.

Tổng quan

Thống kê số lượng tin nhắn, số điện thoại, đơn hàng, khách hàng, khách hàng mới ngày hôm nay, tuần này, tuần trước....

(1) Tin nhắn: Hiển thị tổng tin nhắn mà nhân viên, bot rep lại khách của những page đang lọc ở ngày hiện tại, Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước.

(2) Số điện thoại: Hiển thị tổng số điện thoại mới của những page đang lọc ở ngày hiện tại , Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước.

(3) Đơn hàng: Hiển thị tổng số đơn hàng của những page đang lọc ở ngày hiện tại, Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước.

(4) Khách hàng mới: Hiển thị tổng số Khách hàng mới của những page đang lọc ở ngày hiện tại, Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước.

(5) Khách hàng: Hiển thị tổng số Khách hàng tương tác đến những page đang lọc ở ngày hiện tại, Tuần này, Tuần trước, Tháng này, Tháng trước.

Xếp hạng

Báo cáo Nobichat cho phép người dùng xem thứ tự xếp hạng theo lượng tương tác, theo lượng đơn chốt hoặc theo tỉ lệ đơn chốt.

(1) Số hội thoại: Số hội thoại mà nhân viên tương tác

(2) Đơn chốt: Số lượng đơn chốt được từ hội thoại

(3) Tỉ lệ = Đơn chốt / Tương tác

(4) Đơn chốt thành công: Số đơn giao thành công cho khách hàng.

Hiệu suất

(1) Số tin nhắn từ bình luận: Số tin nhắn kéo về từ bình luận.

(2) Bình luận: Tổng số lượt bình luận nhân viên trả lời lại comment của khách hàng.

(3) Hội thoại từ bình luận: Tổng số hội thoại từ bình luận.

(4) Số tin nhắn: Tổng số lượt tin nhắn nhân viên trả lời khách hàng

(5) Hội thoại từ tin nhắn: Tổng số inbox mà nhân viên trả lời (Gửi nhiều tin nhắn cùng 1 khách thì số hội thoại =1)

(6) Số điện thoại mang về: Khách hàng gửi sdt vào page, nhân viên nào rep trước thì tính số điện thoại mang về cho nhân viên đó.

Lưu ý: Nhân viên tương tác lại comment/inbox của khách gửi vào page thì mới có số liệu.

Hiệu quả

(1) Số lượt inbox: Tổng số lượt tin nhắn mà nhân viên tương tác nhắn tin đến hội thoại inbox.

(2) Số KH mới: Số khách hàng mới gửi tin nhắn vào page, nhân viên trả lời lại. (Đây là số khách hàng mới của nhân viên).

  • Trường hợp nếu không chia hội thoại thì KH mới sẽ tính cho nhân viên tương tác nhắn tin với khách lần đầu tiên.

  • Trường hợp chia hội thoại thì KH mới sẽ tính cho người quản lý hội thoại đó.

(3) KH có số điện thoại:

  • Trường hợp không chia hội thoại: KH có số điện thoại sẽ tính cho nhân viên tương tác nhắn tin với khách gần nhất trước khi khách cho số điện thoại.

  • Trường hợp không chia hội thoại mà khách vào chủ động cho sđt, không có nhân viên nào tương tác nhắn tin trước đó thì KH có số điện thoại sẽ được tính cho Hệ thống.

  • Trường hợp chia hội thoại: Kh có số điện thoại sẽ được tính cho nhân viên đang quản lý hội thoại đó.

(4) KH đã chốt đơn: Số lượng khách chốt đơn thành công bởi nhân viên (Có nghĩa đơn hàng lên bởi nhân viên, và đơn này đã giao thành công cho khách hàng).

(5) Số đơn chốt: Số lượng đơn lên bởi nhân viên (Trừ đơn hủy, xóa)

*** Lưu ý: Khi lên đơn ở Nobichat, nếu nhân viên A chọn người bán là nhân viên B thì ở báo cáo sẽ tính số đơn chốt cho B.

Thẻ hội thoại

(1) Tổng số thẻ: Tổng số thẻ hội thoại thiết lập cho page

(2) Số thẻ đang dùng: Số lượng thẻ hội thoại đang dùng

(3) Số hội thoại gắn thẻ: Tổng số lượng các hội thoại đang gắn thẻ.

(4) TB số thẻ/hội thoại: Tổng số thẻ đang dùng/Tổng hội thoại đang gắn thẻ

Fanpage

(1) Khách hàng mới: Số khách hàng mới inbox/comment đến page

(2) Số điện thoại trong ngày: Số lượng số điện thoại gửi đến page, được thêm vào Nobi Pro trong ngày.

(3) Số điện thoại mới: Số lượng số điện thoại mới lần đầu tiên gửi vào page, được thêm vào Nobi Pro .

(4) Bình luận bởi khách hàng: Bình luận của khách hàng gửi đến page.

(5) Bình luận bởi trang: Các bình luận được gửi bởi page.

(6) Tin nhắn bởi trang: Các tin nhắn được gửi bởi trang.

(7) Tin nhắn bởi khách hàng: Số tin nhắn được khách hàng gửi đến page.

(8) Số khách cũ nhắn tin tương tác lại: Số lượng khách hàng cũ nhắn tin lại vào page.

(9) Số đơn chốt: Số lương đơn chốt từ khách hàng (từ Nobichat)

Tương tác

(1) Số tin nhắn: Số lượt tin nhắn khách hàng gửi vào page

(2) Số bình luận: Số lượt bình luận khách hàng gửi vào page.

(3) Số điện thoại: Số điện thoại của khách hàng

(4) Số đơn chốt: Số lượn đơn lên cho khách hàng (Bao gồm tất cả trạng thái trừ đơn xóa)

(5) Số đơn chốt thành công: Số lượng đơn hàng giao thành công cho khách hàng.

Số điện thoại

Thống kê số điện thoại khách hàng gửi vào page được thêm vào Nobi Pro.

Lưu ý: Số điện thoại này không lọc trùng, có nghĩa cùng một số điện thoại, khách gửi 2 lần, báo cáo sẽ thống kê 2 lần.

Last updated