Kết nối TikTok

Kết nối TikTok là view cho phép bạn kết nối Tikok shop vào hệ thống. Đồng thời tổng hợp số liệu kinh doanh giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động hiện tại của các gian hàng.

Last updated