Đẩy lead về qua API

Sau khi thiết lập key xác thực, tiếp theo làm thế nào để đẩy lead về hệ thống qua API. Cùng thực hiện theo hướng dẫn dưới đây nhé.

Yêu cầu: Đảm bảo đã thiết lập key xác thực

Method : POST

URL: https://<tên miền nobi của bạn>/public-api/leads/createLead

Header:

- Content-Type : application/json
 - ApiKey: key(key tạo ở key xác thực)

Body:

{
   "model":{
     "LastName": "họ",
     "FirstName": "tên",
     "Phone": "0987654321",
     "Address": "xyz"
   },
   "metas":[],
   "queryString":{
     "link":"https://yourwebsite.com/link/chien/dich"
   }
}

Trong đó các trường: LastName: họ (trường bắt buộc) kiểu string FirstName: tên (trường bắt buộc) kiểu string Phone: Số điện thoại (trường bắt buộc) kiểu string Address: Địa chỉ của leads metas: (Không bắt buộc) link: kiểu string để gán chiến dịch cho leads

Last updated