Quản lý khách hàng

Với mỗi khách hàng được nhập vào hệ thống, bạn hoàn toàn có thể sửa, xóa khách hàng với tính năng quản lý khách hàng của Nobi Pro.

1. Cập nhật khách hàng

Tại danh sách khách hàng, để cập nhật KH, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào button 3 chấm bên phải khách hàng

Bước 2: Click "Sửa"

Bước 3: Nhập thông tin cần sửa

Bước 4: Click "Cập nhật"

2. Xóa khách hàng

Tại danh sách khách hàng, để xóa KH, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click vào button 3 chấm bên phải khách hàng

Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

*** Lưu ý: Để đảm bảo thông tin đơn hàng của khách hàng đã xóa, thì khi thao tác xóa khách hàng, nobi chỉ ẩn thông tin khách đó hiển thị trên hệ thống, người dùng không thể thấy khách hàng đó nữa, nhưng đơn hàng cũ của khách hàng đó thì vẫn còn.

Last updated