Hiệu quả lead

Báo cáo hiệu quả lead giúp bạn thống kê được số lượng đơn chốt so với số lead của từng nhân viên tại 1 chi nhánh hoặc tất cả chi nhánh trong một khoảng thời gian nhất định.

Để xem báo cáo hiệu quả lead, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo sale -> Hiệu quả lead. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Báo cáo Nhiệm vụ

Báo cáo Nhiệm vụ hiển thị thống kê tổng số các lead đang nằm ở nhiệm vụ nào của từng nhân viên theo khoảng khoảng thời gian lọc. Từ đó có thể biết được tần suất, kết quả của 1 nhân viên

2. Báo cáo kết quả

Báo cáo kết quả hiển thị thống kê tổng số lead của 1 nhân viên đang nằm ở những kết quả nào, qua đó có thể biết được có bao nhiêu lead thành công, bao nhiêu lead thất bại của 1 nhân viên trong khoảng thời gian lọc đó

Last updated