Đối soát

Tại đây, bạn có thể thực hiện đối soát đơn hàng xem các đơn đã khớp số tiền hay chưa, đơn nào đang chênh lệch giá tiền, đơn hàng nào hoàn về đúng, đơn hàng nào hoàn về bị thiếu hàng.

Last updated