Loại coupon

Tính năng hỗ trợ các nhà KDOL tạo mã coupon để thực hiện các chiến dịch cấp mã coupon cho khách hàng.

Để thiết lập và quản lý các loại coupon, bạn vào Thiết lập -> Danh mục -> Loại coupon. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới loại coupon

Để thêm mới loại coupon, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tại giao diện danh sách loại coupon, click "Thêm mới" -> Form thêm mới hiển thị.

Bước 2: Nhập thông tin vào form bao gồm:

  • Tên loại coupon

  • Mã loại coupon

  • Số lần khuyến mãi (nếu để trống, mã coupon sẽ sử dụng không giới hạn)

  • Chọn hình thức giảm bằng tiền hoặc miễn phí vận chuyển

  • Trường hợp giảm bằng tiền: Giảm bằng tiền mặt hoặc giảm % đơn hàng

  • Giá trị giảm bao nhiêu?

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật loại coupon

Để cập nhật loại coupon, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải loại coupon

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật

Bước 4: Click "cập nhật"

3. Ngừng sử dụng loại coupon

Để ngừng sử dụng loại coupon, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải danh mục tài liệu

‌Bước 2: Click "Ngừng sử dụng"

Last updated