Form web đăng ký

Form web đăng ký là tính năng hỗ trợ bạn tạo form đăng ký trên Nobi Pro . Bạn có thể gửi mã nhúng của form đến khách hàng, khi khách hàng vào đăng ký, thông tin sẽ tự động lưu vào hệ thống.

Để thiết lập và quản lý form, tại trang quản trị Nobi Pro bạn cần vào Nobi Marketing -> Form web đăng ký.

1. Thêm mới Form

Để thêm mới form đăng ký khách hàng, tại giao diện quản lý form bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

Bước 1: Click "Thêm form đăng ký khách hàng"

Bước 2: Form đăng ký hiển thị, nhập thông tin vào form. Lưu ý các trường có dấu hoa thị (*) là trường bắt buộc.

Bước 3: Kéo thả các trường bạn muốn hiển thị trên form

Bước 4: Click "Lưu Form"

Cùng xem chi tiết cách thêm form trong video dưới đây nhé.

2. Cập nhật Form

‌Tại màn hình danh sách nhóm form, để cập nhật form:‌

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải form‌

Bước 2: Click "Sửa" -> Form hiển thị‌

Bước 3: Cập nhật thông tin form‌

Bước 4: Click "Cập nhật"

3. Xóa form web đăng ký.

Tại màn hình danh sách nhóm form, để xóa form:

Bước 1: Click vào dấu 3 chấm bên phải form

Bước 2: Click "Xóa" -> Form hiển thị

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated