Phiên bản 2.2.8

Hotfix

 1. Nobi mess: Sửa lỗi đồng bộ Khách hàng tương tác

 2. Nobichat -Zalo chat : Sửa lỗi khi ở vùng nhập text nhấn tổ hợp phím shift+? thì đang chuyển đến mở danh sách tổ hợp phím tắt và lời khuyên

 3. [Nobi Pos][Khách hàng] Lọc theo điều kiện khoảng thời gian chưa mua đang sai

 4. Báo cáo Hiệu quả MKT: Sửa lỗi gộp chiến dịch, ở báo cáo lọc theo nhóm không hiển thị

 5. Báo cáo tổng quan: Sửa lỗi doanh thu theo SP: Sai SL sản phẩm hoàn

 6. Hiệu quả lead: Sửa lỗi xuất file excel, thứ tự các nhiệm vụ hiển thị không

 7. Báo cáo Nobi Chat -Thẻ hội thoại: Sửa lỗi thống kê sai giờ

 8. Báo cáo data sale: Sửa lỗi xuất file, hàng tổng, chỉ số % chốt đơn sai

 9. Báo cáo Hiệu quả MKT: Sửa lỗi lọc theo khoảng ngân sách

 10. Nobitik: Sửa lỗi khi bấm sửa sản phẩm

 11. Nobi Product : Sửa lỗi hiển thị tên sản phẩm

 12. Nobi Automation: Sửa lỗi quy trình tự động vẫn gửi cho khách có sdt

 13. Nobi Product : Sửa lỗi import excel cho nhập giá trị âm

 14. Nobi Product: Sửa lỗi gộp SP thành công nhưng không thấy SP đâu

 15. Nobi Product: Sửa lỗi phiếu kiểm kho ở trạng thái Đã cân bằng vẫn cho sửa Mã Phiếu, Người kiểm kho

 16. Nobi Product: Sửa lỗi cho phép tạo nhiều sản phẩm nobi cùng 1 mã sku

 17. Nobi Product: Sửa lỗi xóa nhóm sp báo lỗi mặc dù các sp thuộc nhóm đó đã xóa

 18. Nobi sales: Sửa lỗi hiển thị dropdownlist bị dãn khi nội dung nhập dài

 19. Nobi sales: Sửa lỗi sửa thông tin chiến dịch: vào sửa sản phẩm của chiến dịch cũ đã có sản phẩm, thì ko hiển thị sản phẩm đã chọn trước đó

 20. Nobi MKT: Sửa lỗi thêm chiến dịch không hiện thị ảnh của sản phẩm

 21. Nobi Product: Sửa lỗi thao tác nhấn xóa ở sản phẩm con

 22. Nobi Product: Sửa lỗi khi in danh sách hóa đơn ở Trả hàng nhập, Xuất hủy, Hàng hoàn

 23. Nobi Product: Sửa lỗi khi sửa sản phẩm con được nhập giá trị âm vẫn cho cập nhật

 24. Nobi Product: Sửa thông báo khi sửa mã sản phẩm quá dài

 25. Nobi Product: Sửa lỗi khi xem lịch sử tồn kho: Bộ lọc loại phiếu thừa loại xuất hàng

 26. Nobi Product: Sửa lỗi khi thêm mới sản phẩm nhập size là kí tự alphabet

 27. Nobi Product: Sửa lỗi lọc theo Nguồn sản phẩm, ngày tạo đang bị sai

 28. Nobi Product : Sửa lỗi validate mã SP con

Last updated