Phiên bản 2.3.0

Hotfix

 1. NobiTik : Xuất file đơn hàng nhưng mãi k được

 2. Nobitik : Xuất file excel bị sai dữ liệu ở 1 số trường

 3. Nobi MKT : Tạo email mẫu lưu thành công nhưng không cập nhật

 4. Nobi MKT - Email MKT : Lỗi emai mẫu bị rỗng sau khi cập nhật email mẫu

 5. Nobi San : Cài đặt nobi san không tạo được thẻ hội thoại shop Lazada

 6. Nobi San : Lỗi đồng bộ cài đặt báo không thành công

 7. Nobi San : Lỗi phân quyền Thêm mới sản phẩm/Thêm mới sản phẩm lên sàn/Ghép nối sản phẩm

 8. Nobi San : Đang cho phép sửa sản phẩm cũ

 9. Nobi San - Thiết lập : Lỗi phân quyền cập nhật sản phẩm/ Xoá sản phẩm

 10. Nobi Tik : Không cập nhật log lịch sử khi xử lý hàng hoàn đơn hàng

 11. Nobi Tik : Log hệ thống cập nhật sai đối tượng khi xử lý hàng hoàn tiktok

 12. Nobi San : Không cập nhật log lịch sử đơn hàng khi xử lý hoàn

 13. Mở rộng : Update giao diện kết nối hãng vận chuyển Ninjavan

 14. Sản phẩm : Đề xuất thêm bộ lọc đơn hàng ở các phiếu: Hàng hoàn, xuất hủy, xuất theo shopee, xuất theo tiktok

 15. Sản phẩm : Xóa sản phẩm rồi thêm mới thuộc tính khác bị lỗi

 16. Sản phẩm : Ngừng kinh doanh sp cha nhưng sp con vẫn đang kinh doanh

 17. Nobi San : Lỗi Đơn ở trạng thái "Đơn hủy" nhưng thao tác "đóng gói lazada" vẫn đổi trạng thái "chờ đóng gói" được

 18. Sản phẩm : Cập nhật đầy đủ Nhóm sản phẩm của sản phẩm sau gộp

 19. Nobi Tik : Thêm quy trình ở Bot nobi tik không load được sản phẩm

 20. Nobi San : Sửa text "Cài đặt San"

 21. Nobi Report - Báo cáo doanh thu : Giá vốn bị x2 khi xử lý đơn hoàn 1 phần

 22. Nobi Report - Báo cáo bán hàng: Doanh thu bao gồm đơn hoàn chưa đúng

 23. Shopee chat: Gõ lệnh / để tìm kiếm tin nhắn mẫu --> nhấn enter để chọn tin mẫu nhưng không chọn được

 24. Nobi Report - Báo cáo tổng quan - Doanh thu theo SP: Đơn hoàn toàn phần, số liệu SP hoàn đang thống kê = 0

 25. NobiChat : Lỗi bộ lọc

Last updated