Xác nhận

Tại đây, hiển thị các đơn hàng đang ở trạng thái: Mới, Chờ xác nhận, Đang xác nhận, Đổi kho hàng và giúp bạn quản lý các đơn hàng một cách hiệu quả.

Để xem các đơn hàng "Xác nhận" bạn vào Nobi Pos-> Đơn hàng -> Tab Xác nhận. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Last updated