Phiên bản 3.2.8

FEATURE

 1. [Tổng quan] Tối ưu báo cáo bán hàng, báo cáo doanh thu

 2. [Nobi Marketing] [Shopee MKT] Thêm trường thông tin shop gửi cho chiến dịch Shopee

 3. [Nobi Product][Thêm sản phẩm] Bổ sung thông báo lỗi khi tạo sản phẩm: Tạo sản phẩm A với mã sinh tự động, mã sinh tự động đó đã dùng cho 1 sản phẩm con B khác trước đó thì báo lỗi -> Chỉnh sửa mã sản phẩm con B mới có thể tạo sản phẩm A với trình sinh mã tự động.

 4. [Nobi Pos ] Khi lên đơn , cho phép bật option nhập chiết khấu âm

 5. [Nobi Pos ][Nobi Sales] Thêm giá trị mặc định cho bộ lọc thời gian. Giá trị mặc định là 30 ngày gần nhất.

 6. [Nobi MKT][Lazada MKT] Thêm trường Shop gửi cho chiến dịch Lazada

HOTFIX

 1. Nobi Product - Xuất file excel sai tồn, giá bán, giá nhập

 2. Nobi San - Đồng bộ đơn hàng lỗi

 3. Nobi Product - Tạo mới sản phẩm lỗi

 4. Nobi Mess - Import KH lỗi duplicate do PageID trùng với PageScopeID

 5. Nâng cấp tài khoản - Báo sai số lượng đơn

 6. Nobi Pos - Up file đơn hàng báo lỗi

 7. Nobisale - Up file lead bị lỗi

 8. Nobi Pos - Upfile import khách hàng bị lỗi

 9. Nobi San - Đồng bộ đơn hàng lỗi

Last updated