Báo cáo doanh thu

Nobi Pro cung cấp đến bạn báo cáo doanh thu để bạn có thể quản lý, kiểm soát doanh thu bán hàng trong khoảng thời gian nhất định, theo thời gian, theo sản phẩm, theo khách hàng, theo số lead.... giúp bạn đưa ra chiến lược bán hàng tốt nhất để tăng doanh thu.

Nobi Pro hỗ trợ 9 mẫu báo cáo doanh thu cơ bản trên hệ thống, bao gồm:

  • Báo cáo doanh thu theo thời gian

  • Báo cáo doanh thu theo khung giờ

  • Báo cáo doanh thu theo nhân viên

  • Báo cáo doanh thu theo sản phẩm

  • Báo cáo doanh thu theo kho

  • Báo cáo doanh thu theo nguồn lead

  • Báo cáo doanh thu theo nhóm khách hàng

  • Báo cáo doanh thu theo nguồn

  • Báo cáo doanh thu theo vận chuyển

1. Báo cáo doanh thu theo thời gian

Để xem báo cáo doanh thu theo thời gian, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo sale -> Báo cáo doanh thu -> Tab theo thời gian. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(2) Đơn chốt =Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và hủy

(3) Đơn hoàn = Tổng số lượng đơn hoàn

(4) Chiết khấu = Tổng tất cả các chiết khấu ở sản phẩm, đơn hàng hoặc khuyến mãi

(5) VAT = Tiền thuế giá trị gia tăng

(6) Đặt cọc = Số tiền khách hàng đặt cọc

(7) Chuyển khoản = Số tiền KH chuyển khoản

(8) Thu vận chuyển = Số tiền ship khách hàng phải trả cho tất cả hình thức vận chuyển (Trừ các đơn hàng người bán trả phí vận chuyển)

(9) Trả vận chuyển = Tống số tiền ship phải trả cho hãng vận chuyển (Trừ các đơn hàng có hình thức tự vận chuyển)

(10) Doanh số = Tổng giá trị đơn hàng (Giá bán sản phẩm * SL)

(11) Doanh thu = Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT

(12) Giá trị đơn hoàn(toàn phần) = Doanh thu của tất cả các đơn hàng hoàn

(13) Giá vốn = Tổng tiền vốn của sản phẩm tính theo giá nhập trung bình ở phần sản phẩm

(14) Phí hoàn trả= Tổng tiền phí hoàn trả của đơn hoàn ở trạng thái xác nhận chuyển hoàn

(15) Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn - VAT(nếu có) - Phí hoàn trả

2. Báo cáo doanh thu theo khung giờ

Để xem báo cáo doanh thu theo khung giờ, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan -> Báo cáo sale -> Báo cáo doanh thu -> Tab theo khung giờ. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(2) Đơn chốt =Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và hủy

(3) Đơn hoàn = Tổng số lượng đơn hoàn

(4) Chiết khấu = Tổng tất cả các chiết khấu ở sản phẩm, đơn hàng hoặc khuyến mãi

(5) VAT = Tiền thuế giá trị gia tăng

(6) Đặt cọc = Tiền đặt cọc KH đặt trước

(7) Chuyển khoản = Số tiền KH chuyển khoản trước

(8) Thu vận chuyển = Số tiền ship khách hàng phải trả cho tất cả hình thức vận chuyển (Trừ các đơn hàng người bán trả phí vận chuyển)

(9) Trả vận chuyển = Tống số tiền ship phải trả cho hãng vận chuyển (Trừ các đơn hàng có hình thức tự vận chuyển)

(10) Doanh số = Tổng giá trị đơn hàng (Giá bán sản phẩm * SL)

(11) Doanh thu = Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT

(12) Doanh thu hoàn = Doanh thu của tất cả các đơn hoàn toàn phần

(13) Giá vốn = Tổng tiền vốn của sản phẩm tính theo giá nhập trung bình ở phần sản phẩm

(14) Phí hoàn trả= Tổng tiền phí hoàn trả của đơn hoàn ở trạng thái xác nhận chuyển hoàn

(15) Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn - VAT(nếu có) - Phí hoàn trả

3. Báo cáo doanh thu theo nhân viên

Để theo dõi báo cáo doanh thu theo nhân viên, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan-> Báo cáo sale -> Báo cáo doanh thu -> Tab theo nhân viên. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(2) Đơn chốt =Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và hủy‌

(3) Đơn hoàn = Tổng số lượng đơn hoàn‌

(4) Chiết khấu = Tổng tất cả các chiết khấu ở sản phẩm, đơn hàng hoặc khuyến mãi‌

(5) VAT = Tiền thuế giá trị gia tăng‌

(6) Đặt cọc = Tiền đặt cọc KH đặt trước‌

(7) Chuyển khoản = Số tiền KH chuyển khoản trước‌

(8) Thu vận chuyển = Số tiền ship khách hàng phải trả cho tất cả hình thức vận chuyển (Trừ các đơn hàng người bán trả phí vận chuyển)‌

(9) Trả vận chuyển = Tống số tiền ship phải trả cho hãng vận chuyển (Trừ các đơn hàng có hình thức tự vận chuyển)‌

(10) Doanh số = Tổng giá trị đơn hàng (Giá bán sản phẩm * SL)‌

(11) Doanh thu = Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌

(12) Doanh thu hoàn = Doanh thu của tất cả các đơn hoàn‌ toàn phần

(13) Giá vốn = Tổng tiền vốn của sản phẩm tính theo giá nhập trung bình ở phần sản phẩm

(14) Phí hoàn trả= Tổng tiền phí hoàn trả của đơn hoàn ở trạng thái xác nhận chuyển hoàn

(15) Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn - VAT(nếu có) - Phí hoàn trả

4. Báo cáo doanh thu theo sản phẩm

Để theo dõi báo cáo doanh thu theo sản phẩm, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan-> Báo cáo sale -> Báo cáo doanh thu -> Tab theo sản phẩm. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(1) Số lượng đơn chốt = Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và hủy‌

(2) Số lượng sản phẩm trong đơn = Số lượng sản phẩm bán ra trong đơn‌

(3) Doanh thu = (Số lượng * Giá) - Giảm giá(giảm giá sản phẩm, giảm giá đơn hàng không tính).

(4) Giá vốn = Tổng tiền vốn của sản phẩm‌, được lấy theo giá trị nhập hàng trung bình của sản phẩm.

(5) Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn

5. Báo cáo doanh thu theo kho

Để theo dõi báo cáo doanh thu theo kho, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan-> Báo cáo sale -> Báo cáo doanh thu -> Tab theo kho. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(1) Đơn chốt =Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và hủy‌

(2) Đơn hoàn = Tổng số lượng đơn hoàn‌

(3) Chiết khấu = Tổng tất cả các chiết khấu ở sản phẩm, đơn hàng hoặc khuyến mãi‌

(4) VAT = Tiền thuế giá trị gia tăng‌

(5) Đặt cọc = Tiền đặt cọc KH đặt trước‌

(6) Chuyển khoản = Số tiền KH chuyển khoản trước‌

(7) Thu vận chuyển = Số tiền ship khách hàng phải trả cho tất cả hình thức vận chuyển (Trừ các đơn hàng người bán trả phí vận chuyển)‌

(8) Trả vận chuyển = Tống số tiền ship phải trả cho hãng vận chuyển (Trừ các đơn hàng có hình thức tự vận chuyển)‌

(9) Doanh số = Tổng giá trị đơn hàng (Giá bán sản phẩm * SL)‌

(10) Doanh thu = Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌

(11) Giá trị đơn hoàn(toàn phần) = Doanh thu của tất cả các đơn hàng hoàn

(12) Giá vốn = Tổng tiền vốn của sản phẩm tính theo giá nhập trung bình ở phần sản phẩm

(13) Phí hoàn trả= Tổng tiền phí hoàn trả của đơn hoàn ở trạng thái xác nhận chuyển hoàn

(14) Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn - VAT(nếu có) - Phí hoàn trả

6. Báo cáo doanh thu theo nguồn lead

Để theo dõi báo cáo doanh thu theo kho, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan-> Báo cáo sale -> Báo cáo doanh thu -> Tab theo nguồn lead. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(1) Đơn chốt =Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và hủy‌

(2) Đơn hoàn = Tổng số lượng đơn hoàn‌

(3) Chiết khấu = Tổng tất cả các chiết khấu ở sản phẩm, đơn hàng hoặc khuyến mãi‌

(4) VAT = Tiền thuế giá trị gia tăng‌

(5) Đặt cọc = Tiền đặt cọc KH đặt trước‌

(6) Chuyển khoản = Số tiền KH chuyển khoản trước‌

(7) Thu vận chuyển = Số tiền ship khách hàng phải trả cho tất cả hình thức vận chuyển (Trừ các đơn hàng người bán trả phí vận chuyển)‌

(8) Trả vận chuyển = Tống số tiền ship phải trả cho hãng vận chuyển (Trừ các đơn hàng có hình thức tự vận chuyển)‌

(9) Doanh số = Tổng giá trị đơn hàng (Giá bán sản phẩm * SL)‌

(10) Doanh thu = Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌

(11) Giá trị đơn hoàn(toàn phần) = Doanh thu của tất cả các đơn hàng hoàn

(12) Giá vốn = Tổng tiền vốn của sản phẩm tính theo giá nhập trung bình ở phần sản phẩm

(13) Phí hoàn trả= Tổng tiền phí hoàn trả của đơn hoàn ở trạng thái xác nhận chuyển hoàn

(14) Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn - VAT(nếu có) - Phí hoàn trả

7. Báo cáo doanh thu theo nhóm khách hàng

Để theo dõi báo cáo doanh thu theo kho, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan-> Báo cáo sale -> Báo cáo doanh thu -> Tab theo nhóm khách hàng. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(1) Đơn chốt =Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và hủy‌‌

(1) Đơn chốt =Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và hủy‌

(2) Đơn hoàn = Tổng số lượng đơn hoàn‌‌

(3) Chiết khấu = Tổng tất cả các chiết khấu ở sản phẩm, đơn hàng hoặc khuyến mãi‌‌

(4) VAT = Tiền thuế giá trị gia tăng‌‌

(5) Đặt cọc = Tiền đặt cọc KH đặt trước‌‌

(6) Chuyển khoản = Số tiền KH chuyển khoản trước‌‌

(7) Thu vận chuyển = Số tiền ship khách hàng phải trả cho tất cả hình thức vận chuyển (Trừ các đơn hàng người bán trả phí vận chuyển)‌‌

(8) Trả vận chuyển = Tống số tiền ship phải trả cho hãng vận chuyển (Trừ các đơn hàng có hình thức tự vận chuyển)‌‌

(9) Doanh số = Tổng giá trị đơn hàng (Giá bán sản phẩm * SL)‌‌

(10) Doanh thu = Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌‌

(11) Giá trị đơn hoàn(toàn phần) = Doanh thu của tất cả các đơn hàng hoàn

(12) Giá vốn = Tổng tiền vốn của sản phẩm tính theo giá nhập trung bình ở phần sản phẩm

(13) Phí hoàn trả= Tổng tiền phí hoàn trả của đơn hoàn ở trạng thái xác nhận chuyển hoàn

(14) Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn - VAT(nếu có) - Phí hoàn trả

8. Báo cáo doanh thu theo nguồn

Để theo dõi báo cáo doanh thu theo nguồn, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan-> Báo cáo sale -> Báo cáo doanh thu -> Tab theo nguồn. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(1) Đơn chốt =Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và hủy‌

(2) Đơn hoàn = Tổng số lượng đơn hoàn‌‌

(3) Chiết khấu = Tổng tất cả các chiết khấu ở sản phẩm, đơn hàng hoặc khuyến mãi‌‌

(4) VAT = Tiền thuế giá trị gia tăng‌‌

(5) Đặt cọc = Tiền đặt cọc KH đặt trước‌‌

(6) Chuyển khoản = Số tiền KH chuyển khoản trước‌‌

(7) Thu vận chuyển = Số tiền ship khách hàng phải trả cho tất cả hình thức vận chuyển (Trừ các đơn hàng người bán trả phí vận chuyển)‌‌

(8) Trả vận chuyển = Tống số tiền ship phải trả cho hãng vận chuyển (Trừ các đơn hàng có hình thức tự vận chuyển)‌‌

(9) Doanh số = Tổng giá trị đơn hàng (Giá bán sản phẩm * SL)‌‌

(10) Doanh thu = Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌‌

(11) Giá trị đơn hoàn(toàn phần) = Doanh thu của tất cả các đơn hàng hoàn

(12) Giá vốn = Tổng tiền vốn của sản phẩm tính theo giá nhập trung bình ở phần sản phẩm

(13) Phí hoàn trả= Tổng tiền phí hoàn trả của đơn hoàn ở trạng thái xác nhận chuyển hoàn

(14) Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn - VAT(nếu có) - Phí hoàn trả

9. Báo cáo doanh thu theo vận chuyển

Để theo dõi báo cáo doanh thu theo vận chuyển, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Tổng quan-> Báo cáo sale -> Báo cáo doanh thu -> Tab theo vận chuyển. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

(1) Đơn chốt =Tổng số lượng đơn ngoại trừ đơn xóa và hủy‌

(2) Đơn hoàn = Tổng số lượng đơn hoàn‌‌

(3) Chiết khấu = Tổng tất cả các chiết khấu ở sản phẩm, đơn hàng hoặc khuyến mãi‌‌

(4) VAT = Tiền thuế giá trị gia tăng‌‌

(5) Đặt cọc = Tiền đặt cọc KH đặt trước‌‌

(6) Chuyển khoản = Số tiền KH chuyển khoản trước‌‌

(7) Thu vận chuyển = Số tiền ship khách hàng phải trả cho tất cả hình thức vận chuyển (Trừ các đơn hàng người bán trả phí vận chuyển)‌‌

(8) Trả vận chuyển = Tống số tiền ship phải trả cho hãng vận chuyển (Trừ các đơn hàng có hình thức tự vận chuyển)‌‌

(9) Doanh số = Tổng giá trị đơn hàng (Giá bán sản phẩm * SL)‌‌

(10) Doanh thu = Doanh số trừ chiết khấu sản phẩm, đơn hàng, khuyến mãi + VAT‌‌

(11) Giá trị đơn hoàn(toàn phần) = Doanh thu của tất cả các đơn hàng hoàn

(12) Giá vốn = Tổng tiền vốn của sản phẩm tính theo giá nhập trung bình ở phần sản phẩm

(13) Phí hoàn trả= Tổng tiền phí hoàn trả của đơn hoàn ở trạng thái xác nhận chuyển hoàn

(14) Lợi nhuận = Doanh thu - Giá vốn - VAT(nếu có) - Phí hoàn trả

Last updated