Phiên bản 3.2.25

HOTFIX

  1. Nobi Pos: Import file đơn hàng bị đứng

  2. Nobi Pos: Lỗi hiển thị đơn hàng

  3. Nobi Auto - Gửi quy trình trình auto bị nhân đôi

  4. Nobi Tik - Xử lý lỗi quét sdt đơn hàng tiktok bị đứng

FEATURE

  1. Kết nối HVC: Thêm option tùy chọn GHTK "Không xếp chồng" "Xếp đúng chiều"

Last updated