Hoàn thành

Tại đây hiển thị tất cả đơn hàng đang trong trạng thái: Đã giao hàng, Đã đối soát giúp bạn quản lý một cách hiệu quả.

Để xem danh sách đơn hàng "Hoàn thành" bạn hãy vào Nobi Pos-> Đơn hàng -> Tab Hoàn thành. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

Last updated