Tối ưu ghép nối sản phẩm Nobisan

1. Đồng bộ sản phẩm

Để đồng bộ sản phẩm từ Shopee seller về Nobisan, Click vào button "Đồng bộ sản phẩm" -> Form đồng bộ hiển thị. Các bước cần thực hiện gồm:

Bước 1: Chọn shop muốn đồng bộ sản phẩm về Nobisan

Bước 2: Bật ON/OFF các option mà bạn muốn cài đặt

(1) Tự động ghép nối: Bạn có thể chọn ghép nối sản phẩm Nobisan với sản phẩm Nobi theo tên hoặc mã SKU

(2) Giữ tồn ở Nobisan sau khi ghép nối: Nếu bật ON, số lượng sản phẩm ở Nobisan sẽ lấy theo tồn trên shopee seller. Nếu OFF, số lượng sản phẩm ở Nobisan sẽ lấy theo tồn kho Nobita và đẩy lên shopee seller.

(3) Tự động tạo sản phẩm mới trên Nobita: Nếu sản phẩm có ở shopee seller nhưng chưa có ở Nobita, bật ON sẽ tự động tạo mới sản phẩm ở Nobita

- ON Tạo sản phẩm khi trùng thuộc tính : Sản phẩm sẽ được tạo khi tên thuộc tính giống nhau.

- ON Tạo sản phẩm khi không trùng thuộc tính : Sản phẩm sẽ được tạo khi tên thuộc tính khác nhau.

(4) Đồng bộ biến động tồn kho: Lên đơn ở Shopee sẽ trừ tồn kho Nobita, thay đổi tồn kho Nobita sẽ cập nhật lên shopee seller.

Bước 3: Bấm "Đồng bộ"

**Lưu ý: Đối với option (4), khi có hành động lên đơn ở shopee, nếu sản phẩm ở shopee đã ghép nối với Nobita, tồn kho ở Nobita sẽ được trừ ra, lúc này hệ thống sẽ tự động tạo ra 1 phiếu *Xuất theo shopee**

2. Logic ghép nối sản phẩm

Nếu sản phẩm Nobita và sản phẩm Shopee seller có SKU hoặc tên cha + giá trị thuộc tính giống nhau.

Thứ tự ghép nối như sau: SKU > Tên sản phẩm > Giá trị thuộc tính > Tên thuộc tính

Nếu ON cả 2 options ghép nối theo SKU và Tên sản phẩm, ưu tiên check mã SKU trước sau đó mới đến tên sản phẩm

2.1 Xét ghép nối sản phẩm theo mã SKU, check mã SKU

+ Nếu trùng mã SKU: ghép nối theo mã SKU

+ Nếu không trùng mã SKU: check tên sản phẩm

2.2 Xét ghép nối theo tên sản phẩm + giá trị thuộc tính:

+ Đối với sản phẩm không có giá trị thuộc tính:

- Nếu trùng tên: ghép nối theo tên

- Nếu không trùng tên: Không ghép nối

+ Đối với sản phẩm có giá trị thuộc tính: Xét tên sản phẩm, giá trị thuộc tính sản phẩm:

- Nếu trùng tên sản phẩm và trùng giá trị thuộc tính : ghép nối

- Nếu không trùng tên sản phẩm và trùng giá trị thuộc tính: Không ghép nối

- Nếu trùng tên sản phẩm và không trùng giá trị thuộc tính : Lúc này sẽ xét thêm tên thuộc tính và tạo mới sản phẩm Nobita.

2.3 Xét ghép nối theo tên thuộc tính

 • Nếu sản phẩm có tên sản phẩm trùng nhau , tên thuộc tính trùng nhau. khác giá trị thuộc thuộc tính. Bật ON tất cả option đồng bộ.

Ví Dụ :

SP Nobita: Tên SP : Bông hoa xinh ,tên thuộc tính : Màu sắc , giá trị thuộc tính (Xanh, Đỏ). Mã SP A(A1,A2). Bông hoa xinh , Màu sắc(Xanh, Đỏ)

SP Shopee: Tên SP : Bông hoa xinh ,tên thuộc tính : Màu sắc , giá trị thuộc tính (Vàng, Hồng) , Mã SP B(B1,B2)

>> Kết quả khi bấm đồng bộ sản phẩm : Tạo thêm giá trị thuộc tính trong SP A(A1,A2) thành A(A1,A2,A3,A4) Bông hoa xinh , Màu sắc (Xanh, Đỏ, Vàng,Hồng)

Kết quả ghép nối : B(B1,B2) ghép nối với A(A3,A4)

 • Nếu sản phẩm có tên sản phẩm trùng nhau , tên thuộc tính khác nhau. giá trị thuộc thuộc tính không trùng nhau. Bật ON tất cả option đồng bộ.

  Ví Dụ :

  SP Nobita : Tên SP : Bông hoa xinh ,tên thuộc tính : Màu sắc , giá trị thuộc tính (Xanh, Đỏ). Mã SP A(A1,A2). Bông hoa xinh , Màu sắc(Xanh, Đỏ)

  SP Shopee: Tên SP : Bông hoa xinh ,tên thuộc tính : Màu, giá trị thuộc tính (Vàng, Hồng) , Mã SP B(B1,B2)

  >> Kết quả khi bấm đồng bộ sản phẩm : Tạo thành 1 SP mới ở Nobita C(C1,C2) Bông hoa xinh , Màu (Vàng,Hồng)

  Kết quả ghép nối : B(B1,B2) ghép nối với C(C1,C2)

2.4 Nếu Off “Tự động ghép nối theo tên sản phẩm”, mặc định ghép nối theo mã SKU

- Nếu sản phẩm có mã SKU, check mã SKU

+ Nếu trùng mã SKU: ghép nối theo mã SKU

+ Nếu không trùng mã SKU: không ghép nối

- Nếu sản phẩm không có mã SKU, không ghép nối"

2.5 Nếu off “Tự động ghép nối theo mã SKU”, mặc định ghép nối theo tên sản phẩm

- Nếu trùng: ghép nối theo tên

- Nếu không trùng: không ghép nối"

2.6 Nếu OFF cả 2 options, OFF Tự động ghép nối

Last updated