Loại chi phí cơ hội

Quản lý tất cả các loại chi phí cơ hội được áp dụng cho chức năng quản lý cơ hội.

Để thiết lập và quản lý loại chi phí cơ hội, tại trang quản trị Nobi Pro, bạn vào Thiết lập -> Danh mục -> Loại chi phí cơ hội. Giao diện sẽ hiển thị như hình dưới.

1. Thêm mới loại chi phí cơ hội

Bước 1: Tại giao diện quản lý chi phí cơ hội, click "thêm loại chi phí"-> Form mới loại chi phí hiển thị

‌Bước 2: Nhập thông tin vào form thêm mới

Bước 3: Click "Thêm mới"

2. Cập nhật loại chi phí cơ hội

‌Để cập nhật loại chi phí cơ hội, bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:‌

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải chi phí cơ hội‌

Bước 2: Click "Sửa" -> Form cập nhật hiển thị‌

Bước 3: Nhập thông tin cần cập nhật‌

Bước 4: Click "cập nhật"

3. Xóa chi phí cơ hội

Để xóa loại chi phí cơ hội bạn vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Click dấu 3 chấm bên phải loại chi phí cơ hội

‌Bước 2: Click "Xóa"

Bước 3: Click "Đồng ý"

Last updated